Lokalplan

 

Grundejerforeningen fik sin bevarende lokalplan, da Københavns Borgerrepræsentation på sit møde d. 29. februar 1996 vedtog en Bekendtgørelse vedr. "lokalplan nr.269 for et område syd for Valby Langgade på en strækning vest for Langgade Station ("Trekanten") med tilhørende tillæg nr. 32 til Kommuneplan 1993".

"Lokalplanen har flg. betydning:

I medfør af planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§19 eller 40.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må således ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen medfører først krav om, at de beskrevne forhold skal gennemføres, når ønsker om bebyggelse eller anvendelsesskift fremkommer.

Lokalolanen hindrer derfor ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig".

Sagt på et lidt mere forståeligt dansk betyder ovenstående, at ejerne kan vedligeholde og reparere husene, selvfølgelig under forudsætning af at de er lovlige. Hvis man derimod ønsker at udskifte gammelt med nyt, f. ex. gamle vinduer med nye, skal ejeren sørge for at følge lokalplanens bestemmelser.
Hvis loven ikke følges, er der ingen vej udenom: Så skal det forkerte skiftes ud! Og det er dyrt!!

Derfor opfordres medlemmerne altid til at kontakte Bestyrelsen, hvis man er det mindste i tvivl om lovligheden af en forestående bygningsrenovering af sit hus.

Selvfølgelig skal kommunen også kontaktes vedr. konkrete byggeplaner:
Bygge- og Boligdirektoratet, Ottiliavej 1, 2500 Valby, Tlf. 33665200
Åbningstid: Man-ons: 9.30-15.00, tor: 9.30-16.00, fre: 9.30-13.30

Har man spørgsmål direkte til fortolkningen af lokalplanen, kan man rette henvendelse til:
Plan- og Ejendomsstyrelsen, Rådhuset, 1599 København V, Tlf. 33662668
Åbningstid: Man-tor: 9.30-15.00, fre: 9.30-14.00

Her følger så den officielle tekst:

 

Københavns Kommune

Lokalplan nr. 269


Lokalplan for området begrænset af Valby Langgade, jernbanens terræn og østskellene af ejendommene matr.nr.ne 34, 107, 36, 42-55 og 368 Vigerslev, København.

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for området.

§ 1. Formål

Formålet med lokalplanen er at opretholde området som boligområde samt at sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.
Det er herunder hensigten, at bestemmelserne vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden skal sikre en bevaring af såvel bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdetaljer på det enkelte byggeforeningshus.
Formålet er desuden at afløse den hidtil gældende byplan med mere tidssvarende bestemmelser.

§ 2. Område

Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegningen nr. 27.034 og omfatter ejendommene matr.nr.ne 2d, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at,2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 2bz, 2bæ, 2bø, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, 2ci, 2ck, 211-214 og 1263-1274 Valby, København, vejarealerne matr.nr.ne 159, 200, 201, 202, 217 ibid. samt alle parceller, der efter den 1. februar 1995 udstykkes i området.

§ 3. Anvendelse

Området fastlægges til boliger.
Der kan efter Magistratens nærmere godkendelse indrettes fælleslokaler samt mindre, kollektive anlæg og institutioner - herunder vuggestuer og børnehaver - der er forenelige med områdets anvendelse til boliger.

§ 4. Vejforhold og byggelinier

Stk. 1. De eksisterende vejlinier med tilhørende hjørneafskæringer opretholdes som vist på tegning nr. 27.034.

Stk. 2. Mod Nordre Allé, Vestre Allé og Søndre Allé opretholdes de eksisterende 18,83 m bebyggelsesregulerende byggelinier som vist på tegning nr. 27.034.

Stk. 3. Vejtræer skal bevares i videst muligt omfang.

§ 5. Bebyggelsens omfang og placering*)

Stk. 1. De eksisterende byggeforeningshuse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Magistratens særlige tilladelse, jf. dog stk. 4 og § 6.


*) Opmærksomheden skal henledes på, at dele af lokalplanområdet er tidligere erhvervsgrunde, hvor man har erfaring for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til § 19 i lov nr.420 af 13.juni 1990 om affaldsdepoter skal enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller en forurening af jorden, underrette kommunalbestyrelsen (Miljøkontrollen) herom. I henhold til samme lovs § 20 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- eller jordarbejde konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan først genoptages, når et område frigives af kommunen (bekendtgørelse nr. 582 af 13. august 1990). Forpligtelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågældende ejendom og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde.

 
Stk. 2. Retablering af bygninger og bygningsdele efter stk.1 skal efter Magistatens nærmere godkendelse ske i samme omfang og med samme placering og udformning som den eksisterende bebyggelse, jf. i øvrigt § 6.

Stk. 3. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse i området, jf. dog stk.ne 4 og 5.

Stk. 4. **) Der kan opføres mindre tilbygninger på husene i form af havestuer, karnapper, altaner, vindfang og lignende udført som let konstruktion, hovedsageligt i glas. Etagearealet af havestuer må ikke overstige 10 m2 pr. ejendom. Tilbygninger må ikke opføres på facade mod vej og skal tilpasses den eksisterende arkitektur efter Magistratens nærmere godkendelse, jf. i øvrigt § 6.

Stk. 5. Der kan på hver ejendom opføres én garage eller carport på højst 20 m2 samt 2 ud-huse eller andre småhuse på hver højst 10 m2, som fortrinsvis skal placeres i baghaven. Ingen af bygningerne må opføres foran facadelinien. Placeringen og udformningen skal godkendes af Magistraten.

§ 6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 1.**) Ændringer i bebyggelsen, for så vidt angår materialer, udformning, farve og øvrige ydre frem-træden, skal efter Magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter. Eksisterende bebyggelse må i nævnte henseende ikke ændres uden Magistratens tilladelse, medmindre ændringerne iagttager bestemmelserne i stk.ne 2-13.

Stk. 2. Tage på beboelseshusene skal dækkes med røde tagsten af tegl, enten som den oprindelige type eller med romerfalstagsten K21. Brandkarme afdækkes med røde vingetegl.

Stk. 3. Ydermure skal fremstå med vandskurede eller berappede overflader, der er hvidkalkede. Berapning og vandskuring skal ske med ren kalkmørtel uden cementtilsætning. Kalkning skal ske med langtidslagret, vådlæsket kulekalk.
De røde murstensbånd og stik over vinduer og døre, hovedgesims, sålbænksgesims, murede nicher og rosetter samt muret sokkel og trappesten skal fremstå frit og må ikke kalkes. Den støbte sokkel kan tjæres sort (koldtflydende asfalt).

Stk. 4. Skorstenspiber skal bibeholdes og op-mures med traditionel krone, d.v.s. med en tydelig opdeling i sokkel, skaft, udkragning og afdækning i overensstemmelse med tegning nr. 27.035.

Stk. 5. De oprindelige murhuller må ikke ændres. Dog må der indsættes en havedør, altandør eller fransk altan efter fjernelse af brystning, såfremt bredden af murhullet bevares i overensstemmelse med tegning nr.27.036***)

Stk. 6. Vinduer i facader og gavle skal være sidehængte og i overensstemmelse med de oprindelige vinduer som vist på tegning nr. 27.037.
Vinduesrammer oprindeligt med sprosser skal udføres med sprosser som oprindeligt , enkelt lag glas og kitfals i den yderste ramme og uden hjørnebånd. Vinduesrammer oprindeligt uden sprosser kan udføres som termovinduer. Rammer og karme skal dimensioneres så tæt på de oprindelige profiler som muligt og være ens for det enkelte vindue. Hvert hus/dobbelthus skal fremtræde med ens vinduestype. Ventilation udføres skjult i ramme/karm. Glas skal være planglas. 4-rammede dannebrogsvinduer skal være med 4 oplukkelige vinduer.
Ved 3-fagsvinduer kan det midterste fag være fast. Lodposter, tværposter og sprosser må ikke være attrapper. Vinduer skal udføres i træ og være malede med heldækkende maling. Ved valg af farve til maling skal der lægges vægt på, at farven harmonerer med husets arkitektur og alder.***)
Vinduer i det enkelte hus/dobbelthus skal være malet ensartet.

Stk. 7. Yderdøre skal være fyldningsdøre af træ med et udseende som den oprindelige dør eller i samme stil som vist på tegning nr. 27.036.
Dørene skal være malet med heldækkende maling. Ved valg af farve til maling skal der lægges vægt på, at farven harmonerer med husets arkitektur og alder.***)

Stk. 8. Kviste og kvistvinduer skal udformes i overensstemmelse med traditionen som vist på tegning nr. 27.038. Træværket skal males***). Flunker og skotrender skal udføres i zink. Tagbelægning på de kviste, der oprindelig var beklædt med zink, skal fortsat udføres i zink.
Gavlkviste skal udføres i overensstemmelse med de traditionelle gavlkviste som vist på tegning nr. 27.038.

Stk. 9. Tagvinduer skal udføres som enkeltsiddende tagvinduer.
Tagvinduer placeres så overkant vindue flugter med overkant kvistvinduer og med en afstand af 6 tagsten fra tagkant.
Lysningsarealet pr. tagvindue må ikke overstige 55x78 cm.
På hanebåndsloft må kun anvendes fredningsvindue eller traditionelt jernvindue.

Stk. 10. Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink.

Stk. 11. Ventilation og udluftning over tag skal udføres i zink.

Stk. 12. Der må ikke på bygninger, bygningsdele eller master monteres antenner og paraboler.

Stk. 13. Udendørs belysning må ikke være til gene for naboer.

Stk. 14. **) Eksisterende butiksfacader skal fremstå med udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning eller lignende, således at de får karakter af facadebeklædning. Skiltning, reklamering og faca-debelysning samt opsætning af markiser, udhængsskabe og andet facadeudstyr må ikke finde sted uden Magistratens godkendelse.

§ 7. Ubebyggede arealer

Stk. 1. De ubebyggede arealer - herunder også arealet mellem vej og bebyggelsesregulerende byggelinie -skal anlægges og vedligeholdes som have, jf. dog stk. 3. Grundene matr.nr.ne 1263-1274 Valby, København, må kun anvendes som haver og kun i forbindelse med de tilstødende bebyggede ejendomme.

Stk. 2. Forhaverne skal hegnes særskilt med træstakit, udført i overensstemmelse med tegning nr. 27.039. Stakitterne skal behandles med heldækkende maling eller træbeskyttelse.****)

 

**) Borgerrepræsentationen har i forbindelse med lokalplanens vedtagelse truffet beslutning om, at Magistraten forud for meddelelse af tilladelse i medfør af bestemmelserne i lokalplanens § 5, stk. 4 samt, § 6, stk.ne 1 og 14 skal foretage høring af bestyrelsen for "Grundejerforeningen Trekantens Vejlag."
***) Døre og vinduer samt træværk i kviste skal males i blå, grøn, okker, brun rød eller hvid farve, og en af følgende farver bør anvendes:
Blå 4060-R85B (113-8 S)
Blå 1050-R90B (113-3 M)
Grøn 6040-B85G (117-6 B)
Grøn 5045-G (117-5 U)
Okker 2070-Y25R (203-6 G)
Okker 2575-Y35R (204-7 S)
Brun rød 2080-R (208-6 R) Brun rød 3560-Y85R (208-5 R)
Hvid
****) Stakitter skal males i grøn eller hvid farve, og en af følgende farver bør anvendes:
Grøn 6040-B85G (117-6 B)
Grøn 5045-G (117-5 U)
Hvid

Farverne er defineret ud fra NCS-farvesystemet og tallene i parantes henviser til farvenumrene i Flüggers farvemesterkort.

 

 Stk. 3. På hver ejendom må der anlægges højst 2 parkeringspladser, inklusive garage eller carport.

 § 8. Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens § 10.
Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig.

§ 9. Påtaleret

Københavns Magistrat har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i nærværende lokalplan.

 § 10. Dispensationer

I henhold til planlovens § 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Dispensationer meddeles af  Den Samlede Magistrat.

§ 11. Bortfald af byplan

Byplan nr. 9, tinglyst den 15.juni 1944, ophæves.

 

 

Nærværende lokalplan nr. 269 med indhæftede tegninger nr.ne.27.034, 27.035, 27.036, 27.037, 27.038 og 27.039 er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 29. februar 1996 og endeligt bekendtgjort den 15. marts 1996.

 

Københavns Magistrat, Overborgmesterens Afdeling, den

p.o.b.

Peter Høiriis Nielsen
Kontorchef

Annette Hansen
fuldmægtig

 

lokalplan1.jpg (180523 bytes)


lokalplan2.jpg (81465 bytes)


lokalplan3.jpg (142975 bytes)


lokalplan4.jpg (125937 bytes)


lokalplan5.jpg (145680 bytes)


lokalplan6.jpg (130102 bytes)