Trekantens originale logo

Forside Abonner på nyheder Bestyrelse Vedtægter Lokalplan Billedarkiv og hustyper Galleri Lokale annoncer
Køb og Salg
Historie Hvem bor her? Referater Vedligeholdelse Kalender Links Udlån Miljøsiden For
ejendomsmægler
Gammel "Årets gang" Gammel "aktuelt" Gammelt Galleri

Tilmelding til betaling via hjemmesiden tryk på linket:

Betalingsservice online tilmelding

Snart forår

nyhedskassen

Revideret budget 2017.

”Efter nøjere gennemgang af hvidteplanen for 2017 har bestyrelsen valgt at omprioritere i budget 2017, således at der afsættes yderligere 110.000 kr. til hvidtning.
Omprioriteringen gør det muligt at hvidte 4 huse i 2017 – 2 x 2 sammenhængende huse – hvilket giver mening i forhold til opstilling af stillads m.m.
Omprioriteringen finansieres ved at budgetreserven reduceres med 110.000 kr. – og denne udgør så 120.000 kr. hvilket fortsat er den største budgetreserve i grundejerforeningens historie.
Revideret budget kan ses her – og vil også foreligge på generalforsamlingen.”

Fællesbestilling af økologisk jord til drivhuset, højbedet m.m.

Igen i år er der mulighed for at komme med på bestilling af økologisk jord og gødning fra www.farmergodning.dk.
Se priser på http://www.farmergodning.dk/priser.aspx. OBS: alle priser er + moms!

Vi får leveret jorden på en palle på Nordre Allé 3, hvorfra man kan komme og hente det.
Send en bestilling med type og antal til nicolaigroenne@gmail.com senest 30. marts 2017. Så får vi leveret i første uge af april.
Betaling foregår efter levering.

Glædelige forårshilsner NA3

Kære beboer i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag

I TrygFonden arbejder vi hele tiden på at forbedre vores indsats med at forebygge indbrud.
Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil bruge 5 minutter på at besvare dette spørgeskema inden søndag d. 19. marts.

Du deltager på dette link: http://bit.ly/indbrudssurvey
Der vil blive trukket lod om tre gavekort til en værdi af 500 DKK til supergavekortet.dk blandt de personer, som udfylder skemaet.
På forhånd mange tak for hjælpen.
Med venlig hilsen TrygFonden

NU ET SKITSEPROJEKT FOR KLIMAVEJE I DEN HVIDE BY

Sweco er nu kommet med skitseprojektet, som viser, hvordan vores tre fællesveje kan blive til klimaveje. Sweco et rådgivende ingeniørfirma.
Du kan skitseprojektet HER.
Det er et skitseprojekt. Det skal vi i grundejerforeningen bruge til at vurdere, om vi vil arbejde videre med en klimavejsløsning for vores kvarter. Hvis vi vil det, skal der senere laves et konkret projekt. Vi skal på en generalforsamling i maj tage stilling til, om vi vil arbejde videre med det. På generalsamlingen på søndag den 19. marts vil vejudvalget gennemgå skitseprojektet.
Klimavejprojektet vil medføre, at der er mindre risiko for, at vi får kloakvand ind i husene ved skybrud. Vejudvalget har i samarbejdet med Sweco lagt vægt på, at det også skal bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi har med vores veje. Det er i sær parkering.
Vejudvalget synes, at det er et godt skitseprojekt, som Sweco har lavet.
- Vi får løst de udfordringer, vi har i forhold til parkering. Vi kan få frigjort mere kørebane så brandbiler og lignende kan kommer igennem vore veje – og samtidig får vi optimeret antallet af parkeringspladser.
- Vi får en fin rende med brosten, som passer godt ind i kvarteret og som erstatter en nedkørt kantsten.
- Vi får ikke en løsning med nedsivning af vand, som kunne give mere vand i nogle af kældrene. Hvis vejbedene skal fungere med nedsivning, skal geologiske undersøgelser vise, at det ikke giver vand i kældrene.
- Vi får en klimavejløsning, der er udformet, så vi selv kan lægge ekstra til, hvis vi gerne vi. Den kan også fungere uden, at vi lægger ekstra til. Det ekstra kan være opholds- og legeområder og en ny vejbelægning.

Det er et skitseprojekt. Der er derfor naturligvis nogle forhold, der skal afklares senere. Det gælder bl.a. placeringen af vejbede og placeringen af den indskudte parkering mellem træerne. Det gælder også betaling til noget af belægningen til den indskudte parkering mellem træerne. Efter generalforsamlingen på søndag vil vejudvalget arbejde videre med de mulige opholds- og legeområder og med løsninger for vores vejbelægning. Vejudvalget vil også afklare de mere præcise rammer for en aftale med HOFOR. Det vil samlet blive lagt op til en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i maj.

Indkaldelse
til Generalforsamling
i Den Hvide By

Søndag d. 19. marts 2017, kl. 10.00 – senest 12.30
afholdes ordinær generalforsamling i
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 5. sal, 2500 Valby
Dagsorden, regnskab 2016 og budget 2017 kan ses under "referater - 2017",
eller
tryk HER for dagsorden
tryk HER for regnskab 2016
tryk HER for budget 2017
tryk HER for revideret budget 2017
Indkaldelse med bilag er desuden udsendt med nyhedsbrev til alle abonnenter.Billeder fra Fastelavn - Kan ses under menuen Galleri
Og der var dejlige fastelavnsboler fra "Viaduktbageren", som nu hedder Bagerdygtigt.

VEJUDVALGETS KOMMENTARER TIL KLIMAVEJPLAN

Den hvide By fik den 20. januar en foreløbig klimavejplan for Den hvide By fra Sweco. Sweco er det rådgivende ingeniørfirma, som skal lave en skitse til klimavejplan for Den hvide By.

Vejudvalget i Den hvide By har nu i samspil med bestyrelsen lavet et svar til Sweco med kommentarer til den foreløbige plan. Vejudvalget har i svaret også inddraget kommentarer fra Ide- og debatmødet den 24. januar.

Svaret kan læses her (i pdf format)

DET VIDERE FORLØB
Sweco skal efter den 13.2 og frem til den 28.2 arbejde videre med planen, så den kan sendes til HOFOR den 1. marts.

På generalforsamlingen den 19. marts vil Vejudvalget fortælle om planen. På en generalforsamling i maj skal grundejerforeningen tage stilling til, om vi vil tilslutte os planen.

Sankt Hans Fest afholdes lørdag den 17. juni 20171. Forslag til Grønne Regnvandsløsninger i Trekantens Vejlag
(forslag af 20 januar 2017)
Kan ses her i pdf format.


Budskab fra kassereren:

Fejl i tekst på indbetalingskort
Ved en fejl er teksten på det udsendte indbetalingskort (med betalingsfrist 15.1 2017) ikke blevet rettet.
Betalingen vedrører januar kvartal 2017 og ikke som anført oktober kvartal 2016.
Beklager - Jan
Kasserer

KLIMAVEJ I DEN HVIDE BY – ET SAMLET VEJPROJEKT

Københavns kommune har for at kunne håndtere skybrud lavet en større plan. I den indgår, at veje som vores skal kunne håndtere vand fra skybrud ved at lade det sive ned i jorden og/eller forsinke, at det løber i kloakken. Sådanne veje kaldes i planen for klimaveje.
Det er HOFOR, der står for arbejdet med kvarterer som vores. HOFOR betaler for de ændringer af vejene, der bidrager til at håndtere skybrud.
Vi har som kvarter fået mulighed for at søge om at blive klimavej og dermed få tilskud fra HOFOR. For at kunne søge skal vi lave en plan for vore veje (de tre fællesveje), så de kan håndtere skybrud.
Arbejdet med denne plan er gået i gang her i december. HOFOR har tildelt os en rådgiver, som de betaler. Det er det rådgivende ingeniørfirma, Sweco.
Sweco vil den 20. januar sende Den Hvide By et forslag til, hvorledes vores veje kan udformes, så de kan håndtere skybrud og samtidig være gode veje til parkering, og ophold. Vejudvalget i Den Hvide By har i samarbejde med bestyrelsen sendt Sweco et notat med ønsker til vejenes udformning.
Vejudvalget har i notatet lagt vægt på, at det bliver en plan, der ikke kun fokuserer på håndtering af skybrud. Den skal også have løsninger til parkering, give mulighed for at gøre dele af vejene til opholds- og legeområder, og løsninger, der æstetisk passer til kvarterets karakter og fremmer trafiksikkerhed. I notatet har Vejudvalget angivet nogle forslag til elementer, der kan indgå i løsningen.
De fysiske og økonomiske muligheder for en samlet plan er på dette stade ikke afklarede. Vi forventer at komme et stort skridt videre, når vi får Sweco's udspil den 20. januar.

DEN VIDERE PROCES
Der bliver i weekenden den 21.-22. januar mulighed at gå med på en vejvandring, hvor medlemmer af vejudvalget vil fortælle om planerne.
I uge 4 vil der blive afholdt et Debat- og idemøde for alle i kvarteret. På mødet vil planen fra Sweco blive præsenteret og drøftet. Vejudvalget vil samle kommentarer og ideer fra mødet op og bruge dem i den videre proces med Sweco.
Tiderne for Vejvandring og Debat- og idemødet forudsætter, at vi modtager Sweco's udspil som aftalt den 20. januar. De endelig tider vil blive annonceret på Facebook og på Den Hvide Bys hjemmeside (http://www.denhvideby.dk/).
Sweco vil med baggrund i Den Hvide Bys kommentarer til planen arbejde videre med planen i februar. Vi forventer at have et endeligt udspil fra Sweco i sidste halvdel af februar. Vejudvalget regner med at holde endnu et møde om planen for alle i kvarteret i slutningen af februar. Den 1. marts skal planen sendes til HOFOR. Derefter skal både Den Hvide By og HOFOR tage stilling til, om man vil støtte planen. I Den Hvide By vil det blive på en generalforsamling.

OM FORLØBET OP TIL NU
Allerede i efteråret 2015 sagde vi i Den Hvide By ja til at arbejde med et klimavejsprojekt. Vores projektskitse blev imidlertid forkastet af HOFOR. Vores daværende rådgiver havde efter HOFORs vurdering ikke løst opgaven, så den var teknisk og økonomisk forsvarlig. Det gjaldt alle projekter, som denne rådgiver havde arbejdet med.
Vi fik i første halvdel af 2016 nogle meldinger fra HOFOR om, at vi kunne komme med senere, og vi havde det oppe på generalforsamlingen i 2016. I september fik vi at vide, at det først ville blive om 2-3 år. Medio november meddelte HOFOR, at de havde ændret strategi. Det betød, at vi kunne komme med i deres første pulje af projekter. Vi skulle da aflevere et projekt/plan 1. marts 2017.
Det er kort frist. Vi har først fået rådgiver på her i december. Vi har derfor reelt kun 2½ måned til at lave en plan og januar-februar til at diskutere og udvikle planen. Vi håber derfor, at mange i januar og februar vil være med i drøftelserne om planerne – på vejvandringer, møder og Facebook.

Vejledning om private fællesveje

Vejledningen er udgivet af Kbhs kommunen og 8 lokaludvalg, herunder Valby lokaludvalg.
Se vejledningen her i pdf format

Tilbud om biotur

Vi har glæden af at kunne invitere foreningens medlemmer til en særforestilling af ”Far til 4 på toppen”.
Tilbuddet er fra grundejerforeningens bank, Arbejdernes Landsbank på Valby Langgade.
Tilbuddet er gratis for foreningens medlemmer og beboere i Den Hvide By.
Se invitationen her (i pdf)

Københavnerkortet.

Se kort over dit hus, kvarteret eller hele København tryk her http://kbhkort.kk.dk/cbkort

Afhenting af affald

Januar 2017
2017
torsdag den 9. marts - storskrald
fredag den 10. marts 2017 - bio
tirsdag den 14. marts 207 - papiraffald
onsdag den 15. marts 2017 - plast/metal
mandag den 20. marts 2017 - haveaffald
fredag den 24. marts 2017 - bio

Ovenstående liste er med forbehold for trykfejl mm
Se her hvornår der bliver afhentet affald på din adresse: http://www.kk.dk/affald

SMS SERVICE

Du kan tilmelde dig SMS service, så du får en SMS dagen før der hentes særligt affald. Tryk her for at tilmelde dig.

Giv et praj

Har du undret dig over, om der sker noget, når du har brugt kommunens ”Gi’ et praj”-app? Bestyrelsen kan fortælle, at det gør der.
Vi har på det seneste et par gange oplevet, at kommunen har henvendt sig til foreningen om forhold, de har fået rapporteret ind via Gi’ et praj. Først blev foreningen bedt om at lappe et anmeldt hul foran Søndre Allé 1. Det er nu blevet ordnet, idet NCC den 31. oktober har lappet en række huller i vejene. Dernæst har kommunen henvendt sig om en række sten, som en grundejer har lagt på fortovet. Kommunen skriver, at stenene er svære at se i mørket, at de ligger meget uhensigtsmæssigt og at det er ulovligt at lægge sten på fortovet uden kommunens samtykke. Som bestyrelsen har forstået det, foregår den videre dialog direkte mellem kommunen og den pågældende grundejer.

Værelse søges

En af mine venner er blevet husvild og leder efter et værelse. Kan nogen af jer måske hjælpe ham?
Minna, SA 17
minna.s.j@gmail.com
40533837

Den Hvide By er på Facebook

Søg på Den Hvide By i Valby
FACEBOOK GRUPPE: BEBOER TIL BEBOER FORUM
Gruppen er et forum for kontakt, hyggesnak og information fra beboer til beboer i Den Hvide By.
Bestyrelsen kan ikke kontaktes via denne facebookgruppe. Find kontaktinformationerne til bestyrelsen her på siden.
Direkte til facebooksiden: www.facebook.com/groups/denhvideby/

Opfordring fra kassereren

De medlemmer der ikke har tilmeldt kontingentopkrævningen til Trekantens Vejlag til automatisk betalingsservce/Nets opfordres til at gøre dette. Som medlemsnummer anføres den forkortede adresse (f.eks. sa 12 for Søndre Allé 12 eller vlg 151 for Valby Langgade 151) Deb.gr.nr er 00001. Skulle der være nye medlemmer der ikke modtager kontingentopkrævning hører jeg gerne herom.
Aktuelt har foreningen store restancer (ca. 90.000 kr.) hvilket i sig selv giver likviditetsproblemer – hertil kommer besværet med at skulle rykke for betalingen. Det vil med andre ord lette kasserens arbejde betragteligt hvis betalingens tilmeldes automatisk betalingsservice. Som minimum skal der opfordres til at betalingsfrister overholdes.
På forhånd tak
Kassereren
Jan Spohr

Vandregruppe i Trekanten

Vandregruppen vandrer hele året også om vinteren
Velkommen hver tirsdag kl 10.30

Siden foråret 2014 har der nu eksisteret en vandregruppe i Trekanten. I starten var 6 personer fra vores bofællesskab med på en tur - flere er kommet til siden. Vi går ca 2 timer hver tirsdag fra 10.30 til 12.30. Det er endnu aldrig sket, at alle vandrere har været der på en gang. Nogen vandrere kommer næsten hver gang, nogle kommer en gang imellem, og en enkelt har bare været med en gang. Det er helt i orden. Man kommer, når man har lyst og tid. Vi mødes på hjørnet af Nordre Alle og Vestre Alle kl 10.30 hver tirsdag. Når vi er klar til afgang, aftaler vi, hvor vi går hen. Ofte bliver det til en tur rundt om Damhussøen. Men vi har også været i Frederiksberg Have, på kirkegården ved Roskildevej og i Vigerslev Parken.

Vi vil meget gerne, om flere fra vores kvarter har lyst til at være med. At gå ture sammen med andre er for det første både sundt og fornøjeligt. Men det betyder også, at man får lært andre bedre at kende og får snakket mere med dem, man bor tæt på, og som man jo tit møder og ser, når man færdes i kvarteret. Det er nemt og nærmest uforpligtigende at være med. I hvert fald behøver man kun komme, når man har lyst og tid.

Velkommen i vandreklubben.

Bogen "100 år og et kvarter" kan ses her på hjemmesiden i pdf format.

Se den Her. Åbner i et nyt vindue.

Problemer med specialtegn og æ ø å !

På nogle af siderne er der problemer. Der arbejdes løbende på at udskifte siderne. De fleste er nu udskiftet, enkelte mangler. Send mig gerne en mail hvis du finder nogle sider med underlige tegn.

Fadder for et træ

Vi vil gerne have "faddere" til vores træer, specielt de unge træer. Har du lyst til at være fadder for det træ der står ud for dig, henvend dig til Håkon fra bestyrelsen.
Det er vigtigt at vi passer på vores træer, stil ikke affald, læg ikke jord mm op af træet. Det kan træet ikke lide.

Parkering i Trekanten

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en grundejer, der har oplevet, at der er blevet givet en parkeringsbøde til en gæst, der holdt en smule oppe på fortovet, hvilket ikke er tilladt i Københavns Kommune.
I den anledning har grundejeren henvendt sig til Parkering København for at få trukket bøden tilbage. Grundejeren har derudover spurgt dels Parkering København og derefter bestyrelsen, om det er (medlemmer af) bestyrelsen, der har kontaktet Parkering København som en udløber af den debat, der var på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vil derfor gerne her slå fast, at ingen fra bestyrelsen har kontaktet Parkering København for at få udskrevet parkeringsbøder til grundejere eller deres gæster.

Ekstra service - gode håndværkere

Se et pænt udvalg af forskellige håndværkere under menupunktet "Vedligeholdelse".

Vedligeholdelse/Beskæring af træer og buske på vejen

Se nærmere her.
Pixi udgaven af den bevarende lokalplan. Husk at læse hele lokalplanen hvis du skal bygge om.
Lokalplanen finder du i menuen til venstre - under Lokalplan ;o)

Grundejerforeningn udgav for en del år siden (1991) dette lille hæfte: TREKANTEN - bevar dit hus - se piecen her.
Se Trekanten fra oven - zoom ind og panorer. God fornøjelse.
Hjemmesiden har fået et grafisk og et indholdsmæssigt eftersyn. Der er lidt rester af indholdet er fra den "gamle" side..
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag, oprettet i 1898, omfatter byggeforeningshusene på vejene Søndre Alle, Vestre Alle og Nordre Alle og på Valby Langgade (nr. 151-177 og 178-184). 2500 Valby. Bebyggelsen danner en karakteristisk trekant.
I Den hvide By bor vi både børn, unge, midaldrende og gamle - der er altså ikke tale om et sølvbryllupskvarter, ej heller et typisk børnefamiliekvarter. Vi holder fast i vore traditoner som den årlige fastelavnsfest og Sankt Hansfest - og vi samles til Store Fejedag, hvor mange af os er ude og ordne fortovene på en - helst - klar forårsdag. Vi går også med planer om et bankospil en efterårssaften. Og så er der selvfølgelig generalforsamlingen i grundejerforeningen i februar måned.

Vi er glade for vores kvarter, som vi gør en stor indsats for at værne om. Vi ønsker, at husene bevares og vedligeholdes, så de i videst mulige udstrækning fremstår, som da de blev bygget for godt hundrede år siden.
Derfor har vi i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet og vedtaget en bevarende lokalplan, der sætter rammerne for renovering, ombygning og fornyelse af foreningens huse.
Er du ny i kvarteret, ønsker vi dig og din familie velkommen og håber, I vil deltage i foreningens aktiviteter. Husk Bestyrelsen kan kontaktes til enhver tid.
Valby Arbejderes Byggeforening var foreningens første navn, indtil husene i 1917 overgik til selveje, og den fik sit nuværende navn.
wpe4.jpg (4166 bytes)
Byggeforeningens valgsprog fra grundlæggelsen i 1898:
"Gid det må blive til Lykke, Held og Velsignelse".
Set fra oven

Fotograf Klaus Sletting.,Valby Bladet. (Tryk for stort)Har du forslag, gode ideer, kommentarer, links der ikke virker osv, send mig en mail: Per G. Nørgaard   wpe8.jpg (785 bytes)
eXTReMe Tracker